صاف

2°درجه

رابُر

صاف
یکشنبه
صاف
-۳°درجه / ۸°درجه
دوشنبه
صاف
-۲°درجه / ۱۱°درجه
سه شنبه
اکثرا صاف
-۱°درجه / ۱۱°درجه
چهارشنبه
تا قسمتی ابری
۰°درجه / ۱۲°درجه
پنج شنبه
تا قسمتی ابری
-۱°درجه / ۱۱°درجه
جمعه
صاف
-۱°درجه / ۱۱°درجه
شنبه
تا قسمتی ابری
-۱°درجه / ۱۳°درجه
feed-image خوراک خبرخوان